Gizlilik Politikası

 1. Ana Sayfa
 2. Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI 

 1. AMAÇ VE KAPSAM

İş bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“POLİTİKA”), Drive In Marina Tekne Bakım Hizmetleri Anonim Şirketi (“DRIVE IN MARINA)”,“Şirket” yahut “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul ettiği ilkeleri düzenlemekte ve müşteri, aday müşteri, çevrimiçi ziyaretçi (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak söz konusu kişi gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER
  DRIVE IN MARINA olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.
  2.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
  Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.
  2.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
  Meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler DRIVE IN MARINA bünyesinde oluşturulmaktadır.
  2.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
  Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir.
  2.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
  Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.
  2.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
  Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz DRIVE IN MARINA’ın Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI
  Kişisel verileriniz, DRIVE IN MARINA tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.
  3.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
  Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.
  3.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
  3.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
  Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
  3.4 TEZMARİN’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
  Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
  3.5 Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi
  Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, işlenebilecektir.
  3.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
  3.7 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi
  DRIVE IN MARINA’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
  3.8 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi
  Kişisel verileriniz, işbu politikada belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.
 2. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

Veri Sahibi

Veri Kategorisi

Veri Türleri

İkinci El Tekne Satıcısı ve/veya Alıcısı

Kimlik

Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, İmza, Unvan, Doğum Tarihi

İletişim

Adres (ev), E-posta Adresi, Telefon / Cep Telefonu

Taşınır Bilgileri

Tekneye İlişkin Temel Bilgiler, Tekne Ruhsat Bilgileri, Tekne Gövde Numarası Bilgisi

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi, Şifre ve Parola Bilgisi

Müşteri

Kimlik

Ad-Soyadı, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, TC Kimlik Bilgileri, Pasaport Bilgileri, İmza, Vekaletname Bilgileri, Sosyal Medya Hesap Bilgileri, Görüntü ve Ses Kayıtları

Taşınır Bilgileri

Tekne Bilgileri, Tekne Ruhsat Bilgisi, Tekne Gövde Numarası Bilgisi

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi, Şifre ve Parola Bilgisi

İletişim

Adres (ev, iş), E-posta, Telefon / Cep Telefonu

Aday Müşteri

Kimlik

Ad-Soyadı, Sosyal Medya Hesap Bilgileri, Görüntü ve Ses Kayıtları, Unvan, Doğum Tarihi

İletişim

Adres (ev, iş), E-posta Adresi, Telefon / Cep Telefonu

Üçüncü Kişi

Kimlik

Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Görüntü ve Ses Kayıtları

İletişim

Adres (ev, iş), Telefon/Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi,

Çevrimiçi Ziyaretçi

Kimlik

Ad-Soyadı

İletişim

Adres (ev, iş), E-posta, Telefon / Cep Telefonu

İşlem Güvenliği

IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi, Şifre ve Parola Bilgisi

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
  DRIVE IN MARINA’de, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ilgili kişi grubuna göre aşağıdaki amaçlar ile kişisel veriler işlenebilmektedir.
  5.1 İKİNCİ EL TEKNE SATICISI VE/VEYA ALICISI
  İkinci el tekne satıcısı ve/veya alıcısı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün garanti hizmeti süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.
  5.2 MÜŞTERİ
  Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi, ödül ve çekiliş işlemlerinin yürütülmesi, ürün garanti hizmeti süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.
  5.3 ADAY MÜŞTERİ
  Aday Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, amaçlarıyla işlenebilecektir.
  5.4 ÜÇÜNCÜ KİŞİ
  Üçüncü Kişi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.
  5.5 ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ
  Çevrimiçi ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.
 2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
  Kişisel verileriniz; yurt içinde veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.
 3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
  DRIVE IN MARINA’e elektronik veya fiziki ortamda iletilen kişisel verileriniz ilgili kişi gruplarına göre aşağıdaki şekilde işlenmektedir.
  7.1 İKİNCİ EL TEKNE SATICISI VE/VEYA ALICISI
  İkinci el tekne satıcısı ve/veya alıcısı kişisel verileri, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği ve 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, kurulması ihtimali bulunan satış/aracılık sözleşmesi bağlamında “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
  7.2 MÜŞTERİ
  Müşteri kişisel verileri, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği ve 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, satış sözleşmesi bağlamında “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
  7.3 ADAY MÜŞTERİ
  Aday Müşteri kişisel verileri, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği ve 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
  7.4 ÜÇÜNCÜ KİŞİ
  Üçüncü Kişi kişisel verileri, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği ve 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
  7.5 ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ
  Çevrimiçi ziyaretçi kişisel verileri, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği ve 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
 4. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
  8.1DRIVE IN MARINA, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.
  8.2Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.
  8.3 DRIVE IN MARINA, kendi kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

9.ÜÇÜNCÜ TARAF KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TAAHHÜTLER
Kişi Grupları tarafından iletilen, 3. kişilere ilişkin, kişisel bilgileri DRIVE IN MARINA tarafından işlenebileceği Kişi Grubu tarafından kabul edilir ve rıza verilir. İlgili Kişi Grubu, ayrıca iletilen kişilere ve bilgilerine yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ve izinleri aldığını taahhüt eder. Aksi durumdaki oluşacak zararlar ilgili Kişi Grubu nezdinde kalacaktır.

 1. BAŞVURU USUL VE ESASLARI
  İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinize ilişkin, “DRIVE IN MARINA İLGİLİ KİŞİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU” doğrultusunda belirlenen şartlar dahilinde ıslak imzalı olarak şahsen yahut Noter Kanalı ile Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. Seba Office Boulevard, B Blok D:13 34396 Sarıyer/İSTANBUL adresine yapacağı yazılı başvuru ile ve [email protected] e-mail adresine yapılacak mobil imza/e-imza içerecek şekilde oluşturulan e-mail ile DRIVE IN MARINA’ya başvuru yapabilirsiniz. DRIVE IN MARINA İLGİLİ KİŞİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU www.driveinmarine.com.tr web sitesinden erişilebilir yahut doğrudan irtibat mailinden talep edebilirsiniz. Bu kapsamda ilgili kişi olarak;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  haklarına sahip bulunmaktasınız.